Overig

Faq

Wat is een AANVULLING op de voorwaarden?

 1. Aan artikel 4.4 is toegevoegd dat eventuele kosten voor aanvullende producten en diensten en aanvullende verzekeringen deel uitmaken van de leaseprijs, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Op grond van artikel 4.5 kan de leaseprijs worden aangepast als:
  A. er op basis van wetgeving subsidies, kortingen en/of investeringspremies worden toegekend;
  B. als de overheid, de Nederlandsche Bank of de Europese Centrale Bank een extra (liquiditeits)opslag op hun rentetarieven legt;
  C. als naast de kosten van reparatie en onderhoud ook de kosten van banden met minimaal 5% wijzigen op basis van het CBS-indexcijfer voor autolease.
 3. Er is een uitbreiding van artikel 6 over de bestelling en de aflevering van het voertuig. Zo worden annuleringskosten en administratiekosten in rekening gebracht, wanneer de bestelling van het voertuig wordt geannuleerd voordat het voertuig is geleverd. Daarnaast kan de procedure voor een bestelling worden opgeschort, wanneer u in gebreke bent gebleven met betrekking tot verplichtingen uit eerder afgesloten leaseovereenkomsten met ons.
 4. In de maand december vinden geen afleveringen van nieuwe voertuigen plaats, tenzij wij dat schriftelijk anders met u afspreken. Wij beslissen wanneer de kentekenaanvraag en de tenaamstelling van het voertuig plaatsvindt.
 5. Wanneer u het voertuig zonder onze toestemming in ontvangst neemt, kunnen wij de daaruit voortvloeiende kosten bij u in rekening brengen.
 6. Aan artikel 8 is toegevoegd dat de eventueel in de leaseprijs opgenomen accessoires bij de inlevering van het voertuig ook moeten worden ingeleverd.
 7. Aan artikel 8 is tevens toegevoegd dat wij het recht hebben om met behulp van een boardcomputer data te verzamelen over het gebruik van het voertuig. Uiteraard zullen wij de verkregen informatie niet, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekken; tenzij wij daartoe op enige (rechts)grond worden verplicht.
 8. Een uitbreiding van artikel 11.5 over eventuele kosten die in het kader van onderhoud, reparaties en keuringen in rekening kunnen worden gebracht. De uitbreiding betreft de laadvoorzieningen. Wanneer in de leaseovereenkomst is bepaald dat de kosten voor seizoensgebonden banden zijn inbegrepen in de leaseprijs, zullen wij ons inspannen om een vervangend voertuig op seizoensgebonden banden ter beschikking te stellen.
 9. Er is een uitbreiding van artikel 13 over aansprakelijkheid en vrijwaring. Zo is de aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar in het betreffende geval uitkeert. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
 10. Er is een uitbreiding op artikel 14 over de betaling van de leaseprijs en andere verschuldigde bedragen. Zo bent u bij niet-tijdige of niet-volledige betaling zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment bent u over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 11. Gedurende de leaseperiode mogen wij financiële toetsen uitvoeren en kunnen wij op basis daarvan redelijke voorwaarden tot zekerheid stellen.
 12. In artikel 14.8 benoemen wij dat eventuele verschuldigde kosten die, om welke reden dan ook (nog) niet in rekening zijn gebracht, tenminste gedurende 5 jaar vanaf het moment waarop de betreffende kosten zijn ontstaan, bij u in rekening kunnen worden gebracht.
 13. Wij hebben aan artikel 15.1 toegevoegd dat wij in genoemde gevallen ook bevoegd zijn het voertuig in te nemen zonder verplichting tot vergoeding van eventuele schade. In dat geval bent u verplicht het voertuig, met alle ter beschikking gestelde documenten en toebehoren, direct in te leveren.
 14. De aanpassing van artikel 18 betreft de tarieven voor nieuw in te zetten shortleaseauto’s. Deze tarieven kunnen een keer per kalenderjaar opnieuw worden vastgesteld, in plaats van op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.